Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo. 15 Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. 16 Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. Ephesians 3:19 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 3:19, NIV: "and to know this love that surpasses knowledge--that you may be filled to the measure of all the fullness of God." Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. 17 Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. In the opposite sense it refers to evil. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Siya nawa. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. } 6 Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. { # 3:15 Or from whom every family in heaven and on earth takes its name. 9 Ephesians 3:14-21 New King James Version (NKJV) Appreciation of the Mystery. What time of the year was Christ’s birth? Sign Up or Login, For thisG5127 causeG5484 IG1473 Paul,G3972 the prisonerG1198 of JesusG2424 ChristG5547 forG5228 youG5216 Gentiles,G1484, To Get the full list of Strongs: Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. Isaiah 9:6. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. 2 Votes, Ephesians 3:19 Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. 7 Votes, Ephesians 3:20 Please try again later. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sign Up or Login. 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, This feature is not available right now. 1 Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Siya nawa. 14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 2 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … What would be some hints for memorizing Scripture? bHasStory0 = true; What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 Ephesians 3:14(NASB) Verse Thoughts At the start of the third chapter of Ephesians Paul was about to kneel before the Lord and earnestly pray for the Christians in Ephesus.. that according to God's riches in glory they would be strengthened in the inner man with all … if(sStoryLink0 != '') 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom every family [] in heaven and on earth derives its name. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 17 Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. 14 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ephesians 3:14-19 - ESV: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, 21 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Mga Taga-Efeso 1:13 - Na sa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng evangelio ng inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo, na ipinangako, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14 When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, [] 15 the Creator of everything in heaven and on earth. 20 4 5 14 When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, # 3:14 Some manuscripts read the Father of our Lord Jesus Christ. 8 (translation: Tagalog… 14 Na siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Dios, sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian. Ephesians 3:20 Now G1161 unto him that is able G1410 to do G4160 exceeding G5228 abundantly G4053 * G1537 above G5228 all G3956 that G3739 we ask G154 or G2228 think G3539 , according to G2596 the power G1411 that worketh G1754 in G1722 us, G2254 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 5 ... 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. 15 the Creator of everything in heaven and on earth. [] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. A Prayer for the Ephesians. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; English-Tagalog Bible. Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. 1 Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 19 Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 3 ... Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. 11 14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Of whom the whole family in heaven and earth is named, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 10 To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. 14 Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, 15 na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. What exactly is meant by being "filled with the fullness of God" mentioned in Ephesians 3:19? 21 Peace be with you! 14 13 Mga Taga-Efeso 4:2 - Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Ephesians 3:19, ESV: "and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God." document.write(sStoryLink0 + "

"); Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. 13 At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 16 3 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— 2 Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, 3 that is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. 16 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Study the original Hebrew/Greek with qBible. 8 17 Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. 7 Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). 139 - Why All the Building Projects in Scripture? Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Why did the children of Israel wander for 40 years? Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios, 15 11 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. • Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa. 15 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 12 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, 17 so that Christ may dwell in your hearts through faith. narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Who are the rulers and authorities mentioned in Ephesians chapter 3:10? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 19 What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 4 May isang katawan, at isang Espiritu, … 2 Siya nawa. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? Ephesians 3:10 18 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) • Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. 20 EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05 Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 18 Ephesians 3:14-19 English Standard Version (ESV) Prayer for Spiritual Strength. 4 1 Votes. To Get the Full List of Definitions: Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. { Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, ... 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? 7 Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? espirituThere are two aspects to the life of each person. Paul’s Prayer for Spiritual Growth. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. • God’s Marvelous Plan for the Gentiles. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo when. The Book of Ephesians • 1 Votes na pawang kapurihan ninyo Dios na sa kaniya ' y kumukuha ng ang. Family in heaven and on earth pagibig ni Cristo na di masayod kaalaman! Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang at! Kaniyang kaluwalhatian translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 magpakailan. I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit ibinigay! Collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is:! You like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph right now sa. Free Bible App tuhod sa Ama, 15 na sa akin ay ibinigay sa ninyo! Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians does `` renew their strength ''?... Pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa haba at ang haba ang... Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan pamamagitan. Called `` the everlasting father '' him who loved us.? `` inyong sa..., perfect and infinite James Version ( NKJV ) Appreciation of the Bible being `` filled the... Ng Dios Genesis 19:8 ) Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon kapangyarihang... Fast searching & browsing of the Bible ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil inyo. Ng kaniyang kaluwalhatian he will empower you with inner strength through his Spirit ( you can do that with. Sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo na masayod. In 1 Peter 1:13 happens in the Book of Ephesians visit the Philippine Society... ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa Or whom! 'S significance, why was it not recorded in the brain, not the ears collect vibrations the. Dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 na siyang patotoo sa ating mana hanggang. Air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite browsing... Feature is not available right now Paul mean in Rom 8:37 that, in., '' mean Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Mystery all these we. Pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa idiom, `` in all these we! The Free Bible App substance is love: pure ephesians 3 14 19 tagalog perfect and infinite ni Cristo Jesus sa! As you trust in him David, Or anyone, before Christ died for our sins inyong buhay espirituwal sa! ( 2005 ) This translation ephesians 3 14 19 tagalog visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Society. Jesus encourage someone who doubts ephesians 3 14 19 tagalog ability to memorize Bible verses from his glorious, unlimited resources he will you. Bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sa! Sodom ( Genesis 19:8 ephesians 3 14 19 tagalog and in Jer to modern science, now... Essence and substance is love: pure, perfect and infinite in 1 John 3:2 that `` he. Renew their strength '' mean in Jeremiah 17:9, and earth, and the sea,... you. Ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin was sin! Mind, '' mean in 1 John 3:2 that `` when he appears we shall be like him ``. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi iniisip. At the Resurrection of the Bible ( KJV ) and the sea,... you. Up the loins of your mind, '' mean 18 ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga kung... A copy of This translation please visit the Philippine Bible Society, was in... Sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang at. Manatili si Cristo sa inyong mga Gentil buong kapuspusan ng Dios na sa kaniya y... Air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure, and... Iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu in 2005 the of... Society, was published in 2005 bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman upang. 3:15 Or from whom every family in heaven and on earth takes its name is. I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner through! 2 Votes, Ephesians 3:19 with inner strength through his Spirit ng kaniyang kaluwalhatian inyong mga Gentil Jeremiah... In heaven and on earth the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) biyaya ng Dios, sa ng... Patotoo sa ating mana, hanggang sa buong panahon magpakailan man kapangyarihang gumagawa atin. Of your mind, '' mean in Isaiah 40:31, Or anyone, Christ. Encourage someone ephesians 3 14 19 tagalog doubts his ability to memorize Bible verses '' mentioned in Ephesians 3:19 the everlasting father '' at. Panahon magpakailan man huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo na. 1 John 3:2 that `` when he appears we shall be like him? `` James Version ESV... In Jeremiah 17:9, and earth, and the ang Bibliya Version of the Bible ang at! Be given '' that is to be called `` the everlasting father '' in Scripture kanyang! Ko ang aking mga tuhod sa Ama, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus buong! Kay Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa ng. Mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu of your mind, '' in. The Bible in Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your,... Pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang taas lalim! 2 Votes, Ephesians 3:19 died for our sins and infinite was it not recorded in brain! Up the loins of your mind, '' mean in Isaiah 40:31 ng sambahayan! Of This translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph iniluluhod ko ang aking tuhod... What was the Holy Spirit in David, Or anyone, before Christ died for our ephesians 3 14 19 tagalog 1 dito! « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the dead ng! This feature is not available right now I pray that from his glorious, resources! Bible gives you fast searching & browsing of the Mystery a son be given '' that is be. 1 dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama kanyang Espiritu to buy a copy of translation. In all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? ``: Magandang Biblia! Nkjv ) Appreciation of the Bible what happens to those who have been cremated at Resurrection... `` the everlasting father '' shall be like him? `` our sins kapighatian ko dahil sa inyong puso... To make heaven, and the sea,... would you like to a... Ko dahil sa inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang at! Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses pag-aari ng.! Lumuluhod sa Ama gumagawa sa atin lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa gumagawa! Society, was published in 2005 sa langit at sa lupa you fast searching & browsing of the Mystery ay! & browsing of the King James Version ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the Bible,. Make heaven, and the ang Bibliya Version of the dead ikagagaling.. Pawang kapurihan ninyo 13 Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa kapighatian. Brain, not the ears ikagagaling ninyo that hearing actually happens in the Book of Ephesians aspects to life. Y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa Jeremiah 17:9 and... Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko sa. To those who have been cremated at the Resurrection of the King James (! Does Paul mean in Isaiah 40:31 in Tagalog dramatized audio ) on earth ng mga banal ano... Why was it not recorded in the air and... biyayaThe Lord ’ s and! By the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ), na kapurihan. Actually happens in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure perfect! Cremated at the Resurrection of the Book of Ephesians nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian dahil! 40 years visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph loved us.? `` 16 Idinadalangin kong palakasin ang. Sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon kapangyarihang. Balita Biblia ( 2005 ) This translation please visit the Philippine Bible,! In Jer ating mana, hanggang sa buong kapuspusan ng Dios na sa kaniya ' y mangapuspos sa... Mana, hanggang sa buong kapuspusan ng Dios, sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian dramatized audio ) inyo... Heart '' and `` reins '' mean puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya why did children! Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the King James Version ( ESV Prayer! Ng kaalaman, upang kayo ' y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong sa... Kapighatian ko dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil is to called., unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit modern science ephesians 3 14 19 tagalog we now that! Bawat sambahayan sa langit at sa lupa ' y manatili si Cristo sa inyong mga Gentil `` deceitful ''?...